Faculties

Students

 • Yifeng Ding (Ph.D.)
 • Hao Wu (Ph.D.)
 • Zeqing Li (Ph.D.)
 • Feng Ren (Ph.D.)
 • Qi Chen (Ph.D.)
 • Shuke Wang (Ph.D.)
 • Shaonan Ma (Ph.D.)
 • Yan Chen (Ph.D.)
 • Jianglang Zhu (Ph.D.)
 • Xin Zhou (Ph.D.)
 • Zhicheng Ji (Ph.D.)
 • Yilei Lu (Ph.D.)
 • Shaoyuan Chen (Ph.D.)
 • Hongbo Kang (Ph.D.)
 • Ao Zhang (Ph.D.)
 • Hanyang Mao (Master)
 • Yutong Lin (Ph.D.)
 • Weiyu Xie (Ph.D.)
 • Leping Wang (Master)
 • Juguang Yan (Master)
 • Jingjia Luo (Ph.D.)
 • Jialiang Huang (Ph.D.)
 • Zhengyan Guo (Ph.D.)
 • Hongtao Chen (Ph.D.)

Visiting Students

 • Bingfen Li (2014-2015)

Alumni

 • Yingdi Shan (Ph.D. 2022), Zhongguancun National Laboratory, Beijing, China
 • Chengying Huan (Ph.D. 2022)
 • Ke Yang (Ph.D. 2022), Beijing HaiZhi XingTu Technology Co., Ltd., Beijing, China
 • Jinfan Zheng (Master, 2022), Beijing HaiZhi XingTu Technology Co., Ltd., Beijing, China
 • Runji Wang (Master, 2022), Singularity, Beijing, China
 • Teng Ma (Ph.D. 2021), Alibaba Inc., Beijing, China
 • Xuyang Liu (Master 2021), Beijing HaiZhi XingTu Technology Co., Ltd., Beijing, China
 • Shiyu Cai (Master 2021), Beijing HaiZhi XingTu Technology Co., Ltd., Beijing, China
 • Junqi Huang (Master 2021), Microsoft Inc., Suzhou, Jiangsu
 • Yiyuan Liu (Master 2021), Qiyuan Laboratory, Beijing, China
 • Xue Li (Ph.D. 2020), Alibaba Inc., Hangzhou, China
 • Mengxing Liu (Ph.D. 2020), Huawei Inc., Beijing, China
 • Yihua Liu (Master 2020), Arxan FinTech, Beijing, China
 • Tuoyu Gong (Master 2020), Tencent Inc., Shenzhen, China
 • Haoyu Dong (Master 2020)
 • Xin Xia (Master 2019)
 • Kun Gong (Master 2019)
 • Zhitao Li (Master 2019), Tencent Inc., Shenzhen, China
 • Pin Gao (Ph.D. 2018), Tencent Inc., Shenzhen, China
 • Jiang Wang (Master 2018), Huawei Inc., Beijing, China
 • Huan Feng (Ph.D. 2018), Huawei Inc., Beijing, China
 • Jian Huang (Master 2017), the Organization Department of Jiangxi Province Party Committee, Nanchang, China
 • Zheyi Chen (Master 2017), University Of Exeter, Exeter, United Kingdom
 • Maomeng Su (Ph.D. 2016), Huawei Inc., Beijing, China
 • Weichao Guo (Ph.D. 2016), Huawei Inc., Beijing, China
 • Jinglei Ren (Ph.D. 2016), MicroSoft Research Asia, Beijing, China
 • Bin Wang (Master 2016), Netease Inc., Guangzhou, China
 • Xun Zhao (Ph.D. 2015), China Merchants Bank, Shenzhen, China
 • Shuai Mu (Ph.D. 2015), New York University, New York, United States
 • Daokuan Ma (Master 2015), Netease Inc., Hangzhou, China
 • Wenlei Zhu (Master 2015), Startups, Beijing, China
 • Pengzhi Xu (Ph.D. 2010, Postdocs 2014), Startups, Beijing, China
 • Jiazao Lin (Postdoc 2014), Startups
 • Waseem Ahmed (Ph.D. 2014), back to Pakistan
 • Zhenqiang Li (Master 2014), Huawei Inc., Beijing, China
 • Zhenzhao Wang (Master 2014), Alibaba Inc., Beijing, China
 • Zhihao Wu (Master 2014), Netease Inc., Guangzhou, China
 • Feng Ye (Master 2013), Startups, Beijing, China
 • Gang Huang (Master 2012), Google Inc., California, United States
 • Qiuping Wang (Master 2012), Hulu Inc., Beijing, China