Faculties

Postdoc

 • Mingxing Zhang (Tsinghua U. & Sangfor Inc.)
 • Zhiyuan Ai (Tsinghua U. & Sangfor Inc.)
 • Jun Ma

Students

 • Ke Yang (Ph.D.)
 • Xue Li (Ph.D.)
 • Mengxing Liu (Ph.D.)
 • Yifeng Ding (Ph.D.)
 • Yingdi Shan (Ph.D.)
 • Teng Ma (Ph.D.)
 • Hao Wu (Ph.D.)
 • Zeqing Li (Ph.D.)
 • Feng Ren (Ph.D.)
 • Chengying Huan (Ph.D.)
 • Qi Chen (Ph.D.)
 • Shuke Wang (Ph.D.)
 • Tuoyu Gong (Master)
 • Haoyu Dong (Master)
 • Yihua Liu (Master)
 • Shaonan Ma (Ph.D.)
 • Yan Chen (Ph.D.)
 • Xuyang Liu (Master)
 • Shiyu Cai (Master)
 • Junqi Huang (Master)
 • Yiyuan Liu (Master)
 • Jianglang Zhu (Ph.D.)
 • Jinfan Zheng (Master)
 • Runji Wang (Master)

Visiting Students

 • Bingfen Li (2014-2015)

Alumni

 • Xin Xia (Master 2019)
 • Kun Gong (Master 2019)
 • Zhitao Li (Master 2019), Tencent Inc., Shenzhen, China
 • Pin Gao (Ph.D. 2018), Tencent Inc., Shenzhen, China
 • Jiang Wang (Master 2018), Huawei Inc., Beijing, China
 • Huan Feng (Ph.D. 2018), Huawei Inc., Beijing, China
 • Jian Huang (Master 2017), the Organization Department of Jiangxi Province Party Committee, Nanchang, China
 • Zheyi Chen (Master 2017), University Of Exeter, Exeter, United Kingdom
 • Maomeng Su (Ph.D. 2016), Huawei Inc., Beijing, China
 • Weichao Guo (Ph.D. 2016), Huawei Inc., Beijing, China
 • Jinglei Ren (Ph.D. 2016), MicroSoft Research Asia, Beijing, China
 • Bin Wang (Master 2016), Netease Inc., Guangzhou, China
 • Xun Zhao (Ph.D. 2015), China Merchants Bank, Shenzhen, China
 • Shuai Mu (Ph.D. 2015), New York University, New York, United States
 • Daokuan Ma (Master 2015), Netease Inc., Hangzhou, China
 • Wenlei Zhu (Master 2015), Startups, Beijing, China
 • Pengzhi Xu (Ph.D. 2010, Postdocs 2014), Startups, Beijing, China
 • Jiazao Lin (Postdoc 2014), Startups
 • Waseem Ahmed (Ph.D. 2014), back to Pakistan
 • Zhenqiang Li (Master 2014), Huawei Inc., Beijing, China
 • Zhenzhao Wang (Master 2014), Alibaba Inc., Beijing, China
 • Zhihao Wu (Master 2014), Netease Inc., Guangzhou, China
 • Feng Ye (Master 2013), Startups, Beijing, China
 • Gang Huang (Master 2012), Google Inc., California, United States
 • Qiuping Wang (Master 2012), Hulu Inc., Beijing, China